ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Proxeuse: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Heerdlaan 1, 6721GL te Bennekom, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72311967.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Proxeuse een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Proxeuse en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst, in het kader waarvan Proxeuse zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
 6. Diensten: de dienstverlening, werkzaamheden en/of leveranties waartoe Proxeuse zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn het realiseren en leveren van een Werk, hosting en domeinnaamregistratie.
 7. Werk: een in het kader van de Overeenkomst door of namens Proxeuse vervaardigd of te vervaardigen werk, zoals een website, webshop of andere software.
 8. Duurovereenkomst: een Overeenkomst in het kader waarvan Partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van hosting en domeinnaamregistratie.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Proxeuse en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Proxeuse worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Proxeuse (waaronder haar offertes en ter ondertekening aangeboden contracten mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Proxeuse kan haar aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog herroepen.
 2. Aan een aanbod van Proxeuse dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Proxeuse dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Opdrachtgever het aanbod van Proxeuse op de daartoe door Proxeuse aangewezen wijze heeft Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Proxeuse, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Proxeuse anders aangeeft.
 4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | DERDEN

 1. Proxeuse is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden aan wie Proxeuse de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaat. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Proxeuse, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Proxeuse niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de derden die eventueel door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
 4. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door Proxeuse bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Proxeuse gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met haar gesloten Overeenkomsten, de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Proxeuse aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook indien dit op advies of voordracht van Proxeuse is gebeurd.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 1. De Opdrachtgever is gehouden om steeds alle informatie, waaronder documentatie, gegevensbestanden etc. mede begrepen, die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Proxeuse voorgeschreven wijze, aan Proxeuse te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Proxeuse verstrekte informatie.
 2. De Opdrachtgever dient Proxeuse voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

De eventuele uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe Proxeuse zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Proxeuse mogelijk mede afhankelijk van de Opdrachtgever en/of derden. Het verzuim van Proxeuse treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Proxeuse Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Proxeuse na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

ARTIKEL 7. | MEERWERK

De Overeenkomst omvat uitsluitend de prestaties die uitdrukkelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Proxeuse is, onverminderd de mogelijkheid van Partijen om aanvullende afspraken te maken, nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang begeven van hetgeen uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Indien Partijen overeenkomen dat Proxeuse prestaties verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven (hierna: ‘meerwerk’), worden deze prestaties aan de Opdrachtgever doorberekend tegen een nader tussen Partijen overeen te komen meerprijs.

ARTIKEL 8. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Indien de Opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, is Proxeuse gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Proxeuse tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.

ARTIKEL 9. | WERKEN: UITVOERING, OPLEVERING & CORRECTIERONDES

 1. Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt het overeengekomen Werk naar eigen technisch en creatief inzicht van Proxeuse uitgevoerd.
 2. Proxeuse staat ervoor in dat het Werk geschikt is voor gebruik volgens de op het moment van oplevering geldende en gebruikelijke standaarden.
 3. Het Werk is gebaseerd op de tussen Partijen op voorhand overeengekomen specificaties. De Opdrachtgever maakt aanspraak op ten hoogste twee bij de prijs inbegrepen correctierondes. In dat kader worden op verzoek van de Opdrachtgever correcties in het Werk aangebracht, mits de eerder tussen Partijen gemaakte afspraken daardoor niet worden verlaten. Eventueel door de Opdrachtgever gewenste correcties in een Werk die buiten het bereik van de correctierondes vallen, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden, voor zover correcties mogelijk zijn, tegen een nader overeen te komen meerprijs uitgevoerd.
 4. De Opdrachtgever dient bij de oplevering van (het concept van) de Werk binnen 30 dagen te onderzoeken of Proxeuse de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. de Opdrachtgever correcties op het concept wenst, en dient Proxeuse daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat de Werk aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Opdrachtgever de Werk heeft goedgekeurd. In dat geval wordt de Werk als definitief aangemerkt. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt c.q. niet tijdig een beroep doet op correctie van de Werk, vloeit er voor Proxeuse uit een dergelijke klacht c.q. een dergelijk verzoek van de Opdrachtgever, geen enkele verplichting voort.
 5. Afwijkingen tussen enerzijds de gerealiseerde definitieve Werk en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de Werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van de Opdrachtgever en onder de daartoe gestelde voorwaarden, uitvoering gegeven aan de kosteloze correctierondes c.q., indien zulks redelijkerwijs van Proxeuse kan worden gevergd, correcties tegen een nader overeen te komen meerprijs.

ARTIKEL 10. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN OVERIGE DIENSTEN EN FACTUREN

 1. Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing op andere Diensten dan het realiseren van een Werk als bedoeld in het vorige artikel.
 2. De Opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Proxeuse onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Proxeuse mondeling en gemotiveerd kenbaar te maken en dit vervolgens binnen twee werkdagen aan Proxeuse per e-mail te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Proxeuse ter zake aan haar verplichtingen heeft voldaan en de Opdrachtgever geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Proxeuse ter zake.
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum gemotiveerd en per e-mail bij Proxeuse te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Opdrachtgever om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig of gemotiveerd klaagt, vloeit er voor Proxeuse uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Opdrachtgever tijdig en gemotiveerd klaagt, blijft zijn verplichting bestaan tot volledige en tijdige betaling, alsmede zijn verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, onverminderd de dwingende wettelijke rechten die een Consument jegens Proxeuse kan doen gelden.

ARTIKEL 11. | DUUROVEREENKOMSTEN

 1. Een Duurovereenkomst wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen bepaalde looptijd, bij gebreke waarvan de Duurovereenkomst geldt als voor onbepaalde tijd aangegaan.
 2. Een Duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt na verstrijken van deze bepaalde tijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij:
 3. de Duurovereenkomst conform het bepaalde in lid 3 tijdig is opgezegd;
 4. uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat de Duurovereenkomst door verstrijken van de bepaalde looptijd van rechtswege eindigt.
 5. Een Duurovereenkomst die niet volgens lid 2 onder b) van rechtswege eindigt, eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch nimmer eerder dan dat de eventuele bepaalde looptijd is verstreken.
 6. De Opdrachtgever kan een door tussenkomst van Proxeuse geregistreerde domeinnaam verhuizen naar een andere hostingprovider. In geval van tussentijdse opzegging van deze Duurovereenkomst door de Opdrachtgever, zijn de resterende betalingen ten aanzien van de resterende looptijd van de Duurovereenkomst onmiddellijk opeisbaar. Voorts is Proxeuse in geval een verhuizing van de domeinnaam gerechtigd een door hem te bepalen redelijke vergoeding te vorderen voor de overdracht van de domeinnaam. Proxeuse verstrekt de Opdrachtgever daartoe een finale nota. De betreffende Duurovereenkomst loopt in dat geval door totdat de deze nota volledig is voldaan. In geval van een verhuizing van een domeinnaam, stelt Proxeuse de Opdrachtgever binnen vijf dagen na diens verzoek in het bezit van de verhuiscode, mits de vorenbedoelde nota volledig is voldaan.
 7. Proxeuse is steeds gerechtigd de overeengekomen prijs van een Duurovereenkomst te wijzigen. Proxeuse zal de Opdrachtgever van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. In geval de Duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan wanneer deze bepaalde tijd is verstreken.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. Proxeuse is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen ziekte van de feitelijke opdrachtnemer.
 2. Voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan twee maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Proxeuse bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Proxeuse is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Proxeuse ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Proxeuse in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Proxeuse gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Proxeuse op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Proxeuse ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Proxeuse de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

Opschorting en ontbinding bij hosting

 1. In geval Proxeuse zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot hosting van een door haar opgeleverd Werk, past Proxeuse, in afwijking van het bepaalde in lid 1, ter zake opschorting en ontbinding het volgende beleid toe. In geval de Opdrachtgever, ondanks een daartoe strekkende Schriftelijke ingebrekestelling, verzuimt een openstaande betaling te voldoen wat betreft hosting, dan wel het opgeleverde Werk waarop de hosting betrekking heeft, is Proxeuse gerechtigd de toegang voor de Opdrachtgever tot de backend van het betreffende Werk op te schorten. Is de openstaande betaling, ondanks een Schriftelijke waarschuwing, binnen zeven dagen daarna nog steeds niet door Proxeuse ontvangen, dan is Proxeuse gerechtigd het inkomende en uitgaande e-mailverkeer via het betreffende domein te blokkeren. Het Werk kan door Proxeuse offline worden gehaald indien de Opdrachtgever vervolgens, ondanks opnieuw een Schriftelijke waarschuwing, nog eens gedurende zeven dagen met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke blijft. Alsdan is Proxeuse tevens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Onverminderd het bepaalde in het volgende lid, vermeldt het aanbod van Proxeuse een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs, een uurtarief, richtprijs en een periodiek tarief in het kader van Duurovereenkomsten. Indien Partijen na totstandkoming van de Overeenkomst evenwel meerwerk overeenkomen, vindt het bepaalde in artikel 7 toepassing.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Proxeuse vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 3. Behoudens voor zover Partijen reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Proxeuse gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling te vorderen. In geval van een Duurovereenkomst zal Proxeuse de Opdrachtgever jaarlijks factureren.
 4. Proxeuse is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van enige op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Proxeuse.
 5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Proxeuse aangewezen wijze en binnen de door Proxeuse aangezegde of vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert Proxeuse een standaardbetalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, bijvoorbeeld in geval van een aanbetaling.
 6. In geval betaling middels automatische incasso is overeengekomen en de machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken of in geval een betaling wordt gestorneerd, dan dient de betaling alsnog middels overboeking te geschieden, binnen de alsdan door Proxeuse op de factuur vermelde termijn. In die gevallen is Proxeuse, onverminderd het bepaalde in lid 9 en 10, voorts gerechtigd de aan de intrekking c.q. stornering verbonden kosten, alsook per factuur naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten in rekening te brengen.
 7. Proxeuse is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 8. De Opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, in de weg staat.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Opdrachtgever handelt in hoedanigheid van Consument.
 10. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Proxeuse is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of die verband houdt met onjuistheden of onvolledigheden in de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens dan wel een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst aan Proxeuse goederen, zoals databestanden, afbeeldingen, video’s etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Opdrachtgever ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Proxeuse in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 3. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Proxeuse ter zake opgeleverde Werken redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s groter zijn in het geval van een permanente verbinding met het internet. Indien de Opdrachtgever deze risico’s wenst te verkleinen of uit te sluiten, dient de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico een deugdelijke firewall en virusbeveiliging op te zetten, behoudens voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Dienstverlening van Proxeuse ook daarin voorziet.
 4. Proxeuse is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, misconfiguratie en het niet meer werken van een opgeleverd Werk doordat bepaalde scripts, codes of plug-ins niet meer werken bij verouderde versies van scripttalen of plug-ins van derden die niet meer kunnen worden geüpdatet of in andere zin tot problemen leiden.
 5. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, is Proxeuse nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de Opdrachtgever.
 6. Proxeuse is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Opdrachtgever door derden.
 7. Proxeuse is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van inbreuken van derden op een door Proxeuse opgeleverd Werk, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging daarvan.
 8. Proxeuse is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de Dienstverlening van Proxeuse afhankelijk is.
 9. Proxeuse is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Proxeuse is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 11, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Proxeuse in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Proxeuse aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Proxeuse toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Proxeuse aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Proxeuse te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Proxeuse hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Proxeuse ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Proxeuse is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Proxeuse betrekking heeft. Indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan drie maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste drie maanden als uitgangspunt genomen.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Proxeuse een jaar.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Proxeuse van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Proxeuse toerekenbaar is. Indien Proxeuse uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Proxeuse zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Proxeuse, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Proxeuse en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Proxeuse dan wel een derde die geldt als maker van het Werk, behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die haar volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door of namens Proxeuse opgeleverde Werken, maar ook van verstrekte ideeën, beelden, concepten etc., blijft bij de maker rusten. Deze goederen mogen door de Opdrachtgever of zijn rechtsopvolger uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Proxeuse of de derde-rechthebbende. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om delen van een opgeleverd Werk te gebruiken als onderdeel van een andere productie.
 2. Indien en voor zolang de Opdrachtgever volledig blijft voldoen aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt hij, dan wel zijn rechtsopvolger, een exclusieve licentie tot gebruik van het definitieve Werk voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Werk, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan Proxeuse bekend te zijn gemaakt. Ter beschikkingstelling en overdracht aan de Opdrachtgever van rechten op andere goederen dan het definitieve Werk, waaronder “het ruwe materiaal”, is niet mogelijk.
 3. Partijen kunnen naderhand Schriftelijk overeenkomen dat de Opdrachtgever rechten van intellectuele eigendom op het opgeleverde Werk afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Opdrachtgever of zijn rechtsopvolger mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken. Licenties die betrekking hebben op het gebruik van muziek vallen buiten deze bepaling. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de eventueel benodigde muzieklicenties.
 4. Een aan de Opdrachtgever toerekenbare schending van het bepaalde in de vorige leden, geeft Proxeuse het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
 5. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Diensten het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
 6. Tenzij dit gelet op de aard van het Werk redelijkerwijs niet van de Opdrachtgever kan worden gevergd, is Proxeuse gerechtigd om haar naam op het Werk te vermelden dan wel te verwijderen. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Proxeuse is het Opdrachtgever niet toegestaan om het Werk zonder vermelding van deze naam te gebruiken.
 7. Proxeuse heeft het recht een Werk of delen daarvan openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve van haar eigen promotie op bijvoorbeeld haar website, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming van de Opdrachtgever is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald. Onder deze bepaling valt tevens “het ruwe materiaal”. Het bedoelde gebruik door Proxeuse is evenwel slechts mogelijk nadat het Werk reeds aan de Opdrachtgever is opgeleverd.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan, onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Proxeuse aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Laatste update: 16 februari 2021.